Tuisblad

INTERMEDIêRE- EN SENIOR FASE GR. 4 - 7

ALGEMENE INLIGTING

ROOSTER

Daar word op ‘n 10-dag siklus gewerk met 35 minute periodes. Die skool begin om 07:25en sluit om 13:30 van Maandae tot Donderdae en om 13:00 op Vrydae. 

 • Maandae: Dag 1 en 6
  • SKOP: 09:28 – 09:58
 • Dinsdae:
  • Formele saal:Dag 2
  • Gewyde saalopening en sing van gewyde liedjies.
  • SKOP: Dag 7
 • Woensdae: Dag 3 en 8
  • SKOP: 09:28– 09:58
 • Donderdae: Toets: 7:35 – 08:20
 • Vrydae:Aantree en register. Bywoningsregisters word voltooi.

KOMMUNIKASIE

 • Webblad: Die jaarprogram, beleide en algemene inligting is op die webblad beskikbaar.
 • D6 Connect Toepassing: Laai gerus die toepassing op u slimfoon af. Alle interne dokumente sal onder Hulpbronne op die toepassing beskikbaar wees. ‘n Boodskap sal per SMS op u slimfoon verskyn van nuwe inligting wat beskikbaar is. Geen koste daaraan verbonde nie. Pas kanale aan sodat u kindgerigte inligting ontvang. Dissiplineverslae, akademiese punte en finansiële inligting is ook op die toepassing beskikbaar. Daar sal binnekort ‘n rekenaarweergawe vrygestel word. (Kontak Sharise by: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. )
 • Nuusbriewe: Die nuusbrief is op die d6 Connect toepassing beskikbaar.
 • E-posse: Wedersydse kommunikasie. Die e-pos adres is personeel se naam, punt en van gevolg deur @lynnwoodlaer.co.za bv. Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 
 •  Sms-stelsel: Dit herinner ouers bv. aan vergaderings, ens.
 • Ouermiddae: Dit word in kwartaal 1, 2 en 3 gehou. Eerste kwartaal word ouers per brief uitgenooi indien personeel vordering wil bespreek. U as ouer kan ook ‘n afspraak by die betokke graadhoof maak om belangrike inligting aan ons deur te gee.
 • Deurlopende kommunikasie: Personeel is ook per afspraak beskikbaar. U kan hul ook skakel of boodskap los tot en met 17:00.
 •  Paneelonderhoude:Reël met mnr. Andries Roux indien nodig. Lig onderwysersin indien daar iets gebeur het wat u kind negatief kan beïnvloed.
 •  Skeurstrokies: Reageer asseblief so gou as moontlik.

ALGEMENE– EN KLASREëLS

Klasreëls word in die dagboekie uiteengesit. Dit sal deur voog- en vakonderwysers behandel word. Die reëls geld in al die klasse. Sodoende word leerders nie verwar met verskillende personeel se verskillende reëls nie en word dissipline eerder ‘n roetine.

SKRYFBEHOEFTES

Lys van benodigdhede is op die skool se webblad en kommunikeerder beskikbaar. Vervang items asseblief waar nodig. Merk elke item duidelik.  Die algemene skryfbehoeftes, soos penne, potlode, liniale, gom, skêr ens. moet daagliks in die tas wees. Ons leen nie by mekaar nie.

WERKSWYSE

Elke graad en vak het sy unieke werkswyse. Daar word tog gepoog om so eenvormig as moontlik te wees. Skrifte word twee keer per kwartaal huis toe gestuur. Blaai asseblief deur die boeke en bespreek wenke wat onderwysers gee met u kind. Prys asseblief en gee erkenning vir u kind se vordering.

HUISWERK

Leerders moet besef dat huiswerk in die middae prioriteit is en dat dit hulle verantwoordelikheid is. Dit moet bestuur word, sodat dit nie afgeskeep word nie. Elke huishouding sal verskil, maar leer ‘n roetine aan wat vir julle werk. 

U kind moet leer om onafhanklik te werk, maar ondersteun nog steeds.

Sommige vakke ontvang huiswerk vir die hele week, op ’n Maandag, óf vorige Vrydag. Dit sal hoofsaaklik inskerping wees van werk wat behandel is.

Daar word so ver moontlik nie huiswerk op ‘n Vrydag gegee nie, maar dit kan gebeur dat huiswerk op ‘n Vrydag gegee word vir die daaropvolgende periode.

Meeste van die klaswerk word in die klas gedoen en dadelik geassesseer. Leerders moet dus leer om die tyd in die klas sinvol te gebruik, aangesien klasassessering baie belangrik is.

HUISWERKPERIODE

Daar is op ’n Maandag, Dinsdag en ’n Woensdag ’n huiswerkperiode aan die einde van die dag geskeduleer waar leerders na hul voogklasse gaan. Die doel van die huiswerkperiode is dat die leerders reeds van die huiswerk in die klas voltooi voordat hul die middag met buitemuurse aktiwiteite begin. Dit behoort die druk saans te verlig en kan leerders meer fokus op voorbereiding vir toetse, lees of selfs net kwaliteit gesinstyd ervaar.

Die huiswerkperiode gaan ook vir RO, heronderrig en verrykinggebruik word. Wiskunde-, Afrikaanse- en Engelse vakpersoneel gaan onderskeidelik op spesifieke dae RO, heronderrig of ondersteuning gee aan leerders wat dit nodig het.

 • Maandae: Wiskunde
 • Dinsdae: Afrikaans
 • Woensdae: Engels

ASSESSERING

Asssessering vind deurlopend op ‘n 7-puntskaal vir gr. 4 – 7 leerders plaas. 

Gr. 4 - 6: Elke kwartaal word die leerders se punte bymekaargetel in die onderskeie vakke (Afrikaans, Engels, Wiskunde, Natuurwetenskap en Tegnologie, Sosiale Wetenskap en Lewensvaardigheid) en ’n persentasie word langs die vakke aangedui. Dit vorm die leerder se gemiddeld. Rekenaarstudie word nie in ag geneem vir die leerder se gemiddeld nie. Kwartaal 4 se vorderingsverslag sal ook die jaarpunt/promosiepunt aandui.

Gr. 7: Elke kwartaal word die leerders se punte bymekaargetel in die onderskeie vakke (Afrikaans, Engels, Wiskunde, Natuurwetenskap, Tegnologie, EBW, Sosiale Wetenskap, LEW en Skeppende Kunste) en ’n persentasie word langs die vakke aangedui. Rekenaarstudie word nie in ag geneem vir die leerder se gemiddeld nie. Kwartaal 4 se vorderingsverslag sal ook die jaarpunt/promosiepunt aandui.

TOETSE EN EKSAMENS

In kwartaal 1 en 3 ontvang die gr. 4 tot 7- leerders ‘n toetsrooster in die tweede week nadat die skool begin het. Afbakening is skriftelik en op die d6, een week voor die toets afgelê word, beskikbaar.

In kwartaal 2 en 4 word eksamens geskryf en afbakening word 4 weke voor eksamen begin op die d6 gelaai en aan ouers ge-epos. Kleiner klastoetsies en informele assessering kan nog steeds afgelê word.

VORDERINGSVERSLAE

Vorderingsverslae van kwartaal 1 – 3 word op die laaste dag om 11:00 uitgedeel. Geen rapporte word vroeër uitgedeel nie. Indien die rapport nie self afgehaal kan word nie, kan daar skriftelik toestemming verleen word aan ‘n familielid of vriend om dit af te haal. Dit kan ook geskandeer en ge-epos word. Reël net vroegtydig met me. I. de Villiers. Kwartaal 4 se rapport sal uitgedeel word na afloop van die erkenningsaande.

AFWESIGHEDE

Indien u kind afwesig is, is dit sy/haar eieverantwoordelikheidom die werk in te haal.  Maak asseblief gebruik van die “Buddy”-stelsel waar maats telefoonnommers uitruil en mekaar bel om uit te vind watter werk voltooi moet word. Klasgroepe of Whatsapp-groepe kan nie vir hierdie doel gebruik word nie. Indien u kind afwesig is tydens ‘n toetsperiode, word die toets geskryf die eerste dag wat u kind weer by die skool is in die betrokke onderwyser se klas of tydens register op ‘n Vrydag of saalperiode op ‘n Dinsdag. Die leerder moet by die onderwyser kom aanmeld, direk na die afwesigheid.

Dieselfde geld vir take en projekte. Take of projekte word afgehandel, sodra die kind weer terug is by die skool.

VERSKILLENDE WERKSWYSES TEN OPSIGTE VAN VAKKE: GR. 4 - 7

ALGEMEEN

HANDBOEKE

Elke leerder ontvang ‘n handboek wat genommer is.  Elke leerder teken as erkenning van ontvangs langs die handboeknommer by sy/haar naam op die klaslys. Sodra die handboek verlore raak of verniel is, sal die leerder daarvoor moet betaal. ‘n Bedrag van R150,00 sal op u skoolrekening gehef word. Handboekkontrole vind kwartaaliks plaas.

Die handboek word slegs met plastiek oorgetrek. Plak ‘n plakker voor op die plastiek met jou naam duidelik daarop. Skryf ook jou naam in pen aan die binnekant van die handboek neer.

Die handboeke mag by die huis gehou word vir inskerping of huiswerk wat daaruit gedoen moet word. Let wel: die SW – handboek van gr. 4 en 5 LEW -  handboek gr. 4 – 6, EBW – handboek gr.7 en Tegnologie – handboek gr.7 moet asseblief elke dag in die tas gehou word, aangesien mnr. Bredenhann, mnr. Swanepoel, mnr Pieters en mnr. Buys in verskillende klasse swerf.

AFBAKENING

Afbakening vir ‘n toets word een week voordat toets geskryf word, skriftelik aan die leerders uitgedeel. Afbakening is ook op die d6 beskikbaar.

TOETSE

Toetseword sodra dit gemerk is, uitgedeel (binne een week nadat die toets geskryf is), en leerders doen self die nasorgwerkop die vraestel, in potlood. Die memorandumsal hiertydens in die klas behandel word. Geen geskrewe memorandums sal gegee word nie. Leerders moet leer om self die korreksies aan te bring. Indien daar navrae is oor toetse en punte sal die onderwyser graag na die leerder self luister.

AFWESIGHEDE

Indien ’n leerder afwesig is tydens die afneem van ’n toets, is dit beleid dat die leerder die toets skryf die dag wat die leerder weer terug is by die skool. Dit is die leerder se eie verantwoordelikheid om die betrokke onderwyser in te lig. Die toets word dan in die betrokke vak se periode geskryf of soos deur die vakonderwyser bepaal. Indien ’n leerder vir ’n lang(er) periode afwesig gaan wees, moet die voogonderwyser, asook elke vakonderwyser, skriftelik in kennis gestel word.

ONDERSTEUNING

Skrifte en lêers gaan in die middel van ’n kwartaal en ook aan die einde van ’n kwartaal huis toe gestuur word. Blaai asseblief daardeur en ondersteun, motiveer en moedig u kind aan.

HUISWERK

Indien huiswerk nie skriftelik op ’n huiswerkblad deurgegee word nie, bly dit die leerder se verantwoordelik om die huiswerk vanaf die witbordin die dagboekie af te skryf.

INHANDIGING VAN ASSESSERINGSOPDRAGTE

Dit is standaard praktyk dat assessering in klastyd geskied en voltooi word. Daar is tog navorsingsopdragte en projekte wat voorbereiding tuis verwag. Stiptelikheid met inhandiging van opdragte en assesseringstake is van die uiterste belang. Indien ‘n opdrag laat ingehandig word, sal die leerder gepenaliseer word. Selfstandige uitvoering van opdragte sal hoog aangeskryf word. 

ASSESSERINGSPROGRAM

Daar word ‘n assesseringsprogram aan die begin van kwartaal 1-4 uitgegee waarop die verskillende vakke se assesseringstake en/of opdragte uiteengesit word. Dit is slegs ‘n konsepprogram, maar gee ‘n goeie aanduiding van wanneer daar in die verskillende vakke geassesseer gaan word.

PROMOSIEPUNT/JAARPUNT: Gr. 4 – 6

 • Deurlopende assessering (Kwartaal 1 – 4): 75%
 • Kwartaal 4 (Eksamen): 25%

PROMOSIEPUNT/JAARPUNT: Gr. 7

 • Deurlopende assessering (Kwartaal 1 – 4): 40%
 • Kwartaal 4 (Eksamen): 60%

SLAAGVEREISTES:

Gr. 4 – 6

‘n Leerder moet die volgende promosiepuntebehaal om te kan slaag:

 • Afrikaans – 50%
 • Engels – 40%
 • Wiskunde – 40%
 • Enige 2 ander vakke – 40%

Gr. 7

‘n Leerder moet die volgende promosiepuntebehaal om te kan slaag:

 • Afrikaans – 50%
 • Engels – 40%
 • Wiskunde – 40%
 • Enige 3 ander vakke – 40%    
 • Enige 2 ander vakke – 30%