Tuisblad

GRONDSLAGFASE (GRAAD 1 TOT 3) 

PERSONEEL

Graad 1

 • Graad 1L: Me. Daleen du Plessis - Departementshoof)
 • Graad 1Y: Me. Thea van der Lith - Graadhoof
 • Graad 1N: Me. Danielle de Witt
 • Graad 1W: Me. Chanté van Wyk
 • Graad 1O: Me. Bernadette Roodt

Assistente:                     

 • Me. Duané Weideman  (Bernadette Roodt)
 • Me. Suzanne van Deemter  (Thea van der Lith)
 • Me. Elizna Botha  (Danielle de Witt)
 • Me. Marni van den Heeveer  (Daleen du Plessis)
 • Me. Gillian Nel (Chanté van Wyk)

Graad 2

 • Graad 2L: Me. Annelle Breedt
 • Graad 2Y: Me. Anina Mostert - Graadhoof)
 • Graad 2N: Me. Eudene Swart
 • Graad 2W: Me. Adri Oberholzer
 • Graad 2O: Me. Nadia Mienie

Assistent:

 • Me. Michelle Fourie (Roteer)
 • Me Jana Vosloo (Roteer)

Graad 3

 • Graad 3L: Me. Jeandri Roux 
 • Graad 3Y: Me. Raschel Lourens
 • Graad 3N: Me. Liezl Venter  - Graadhoof
 • Graad 3W: Me. Conell du Preez
 • Graad 3O: Me. Tasha Lemmer               

Assistent:

 • Me. Elizma Bester (Roteer)
 • Me. Jana Vosloo  (Roteer)

ALGEMENE INLIGTING

SKOOLTYE

Skool begin om 07:25. Wees asseblief betyds. Laatkommery ontwrig en benadeel die hele klas. Die graad 1-3 leerders verdaag om 13:00.

WAGKLASSE:

Wagklasse vind plaas van Maandae tot Donderdae vanaf 13:00 tot 13:30. Leerders wat dus nie om 13:00 kan verdaag nie, sluit aan by die wagklas (leerders se eie voogklas). Ons doen ‘n ernstige beroep op u om nie u kinders toe te laat om tussen 13:00 en 13:30 in die vierkant te speel nie. Dit maak onderrig in die klasse wat nie om 13:00 verdaag nie, onmoontlik.

Vrydae is daar geen wagklasse nie – skool verdaag om 13:00.

VERGADERINGS EN TERREINDIENS

Die personeel kom soggens in die personeelkamer byeen om belangrike inligting rakende die dag deur te gee. Onderwyseresse is dus nie by hul klaskamers beskikbaar nie, tensy ‘n ouer ‘n afspraak met ‘n betrokke onderwyseres maak. Daar is elke oggend personeel, volgens ‘n rooster, vanaf 7:10 tot 7:30 op terreindiens wat toesig hou oor die leerders op die speelgrond.

SKOOLDRAG

Somer- en wintersdrag by Lynnies se winkel te koop.

SKRYFBEHOEFTES

Lys van benodigdhede is op die skool se webblad en kommunikeerder, beskikbaar. Vervang items asseblief waar nodig. Merk elke item duidelik.

KOMMUNIKASIE

 • Webblad: Die jaarprogram, beleide en algemene inligting is beskikbaar.
 • D6 Connect Toepassing: Laai gerus die toepassing op u slimfoon af. Alle interne dokumente sal onder Hulpbronne op die toepassing beskikbaar wees. ‘nBoodskap sal per SMS op u slimfoon verskyn van nuwe inligting wat beskikbaar is. Geen koste daaraan verbonde nie. Pas kanale aan sodat u kindgerigte inligting ontvang. Dissiplineverslae, akademiese punte en finansiële inligting is ook op die toepassing beskikbaar. Daar sal binnekort ‘n rekenaarweergawe vrygestel word. (Kontak Sharise by: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. )
 • Nuusbriewe:  Die nuusbrief is op die d6 Connect toepassing beskikbaar.
 • E-posse: Wedersydse kommunikasie. Adres is personeel se naam en van Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
 • Sms-stelsel: Herinner byvoorbeeld aan vergaderings, ens.
 • Ouermiddae: Kwartaal 1 tot 3.
 • Deurlopende kommunikasie: Personeel is ook enige ander tyd beskikbaar, maak net asseblief ‘n afspraak. U kan hul ook skakel tot om en by 17:00 in die middae.  Hou onderwyseres op hoogte van veranderinge in u kind se lewe.
 • Paneelonderhoude: Paneelonderhoude waar alle betrokkenes saam besluite neem rakende u kind – reël met onderwyseres.
 • Skeurstrokies:Reageer asseblief so gou as moontlik.

AKADEMIE

Baie klem word gelê op die aanleer en vaslegging van basiese vaardighede.

Inskerping vind plaas en leerders verbeter hulle eie vaardighede.

Beplanning word weekliks gedoen sodat dieselfde werk in al die klasse in die spesifieke graad behandel word.

Skrifte word een keer per kwartaal huis toe gestuur. Blaai deur die boeke en bespreek wenke wat onderwysers aan u kind gee. Prys en gee erkenning vir u kind se vordering. Teken asseblief op die ouerkontrolevorm wat voor in u kind se werkboek geplak is.

NASIEN VAN WERK

Klaswerk word meestal deur die onderwyseres nagesien. Sommige werk word deur die graad 2 en 3 leerders self nagesien en deur die onderwyseres gekontroleer. Assistente merk ook sekere aktiwiteite in die werkboeke, maar onderwyseres bly verantwoordelik vir assesseringsopdragte. Huiswerk moet asseblief deur die ouers gekontroleer en nagesien word.

LEESBOEKE

Elke leerder ontvang ‘n leesboek wat genommer is.  Sodra die leesboek verlore raak of verniel is, sal die bedrag ten die ouer se rekening gehef word.

HERONDERRIG

Waar nodig, vind heronderrig in die klas of na skool, soos deur die onderwyseres gereël, plaas.

ASSESSERING

Deurlopende assessering vind plaas. Formele assesseringstake word deur die kwartaal geskryf. Die Assesseringsplan word kwartaaliks in die huiswerkboek ingeplak. Assessering word volgens die sewe-puntskaal gedoen.

Slaagvereistes:

 • Afrikaans Huistaal: 4 (50%)
 • Engels Addisionele taal: 3 (40%)
 • Wiskunde: 3 (40%)

VORDERINGSVERSLAE

Vorderingsverslae van kwartaal 1 – 3 word op die laaste dag om 11:00 uitgedeel. Geen rapporte word vroeër uitgedeel nie. Indien die rapport nie self afgehaal word nie, kan daar skriftelik toestemming verleen word aan ‘n familielid of vriend om dit af te haal. Dit kan ook geskandeer en ge-epos word. Reël net vroegtydig met me. I. de Villiers. Kwartaal 4 se rapport sal uitgedeel word na afloop van die erkenningsaande.

AFSPRAKE GEDURENDE SKOOLTYE

Beperk tot die minimum. Indien wel nodig, roep u kind via die kantoor en teken u kind by die kantoor uit.

REKENAARSENTRUM

Leerders besoek die rekenaarsentrum (me. R. Loggenberg) een keer per week om rekenaarvaardighede aan te leer.

LO: Liggaamlike opvoeding

Leerders het een keer per week LO by mnr. P. Marais volgens ‘n rooster. Op daardie dae kan leerders met die meerdoelige hemp en Lynniesbroek skool toe kom en dit dra vir die dag. In die winter word die skool- sweetpak oor die LO-drag gedra.

Indien ons vroegtydig weet dat mnr. P. Marais nie LO op ‘n spesifieke dag kan gee nie, sal dit per sms gekommunikeer word aan ouers.

MUSIEK

Leerders kry een keer per week as graadgroep ‘n musiekles in die saal wat deur Me. Hester Wandrag aangebied word.

DISSIPLINE

‘n Werkbare dissiplinestelsel en beleid is in plek. Klem word gelê op positiewe gedrag en die skool se waardestelsel. Ouers sal in kennis gestel word in geval van dissiplineprobleme. Ondersteun asseblief die stelsel.

HUISWERK

Doel:
 • Aanleer van roetine.
 • Skep geleentheid vir inskerping en inoefening.
 • Gee ouers ‘n aanduiding van wat in die klas behandel word.
 • Maak ouers betrokke by die leerproses
 • Wat is u plig as ouer ten opsigte van huiswerk?
 • Leerders ontvang Maandae die week se huiswerk.
 • Gaan saam met u kind die huiswerk deur.
 • Verdeel die huiswerk sodat al die huiswerk nie op een dag gedoen word nie.
 • Oefen elke dag woordbou en lees.
 • Sorg dat alle huiswerkboeke en lêers elke dag by die skool is.
 • Huiswerk behoort nie langer as 20 – 30 minute per dag te duur nie.
 • Huiswerk vorm ‘n belangrike deel van die inoefeningsproses en dit is tot elke leerder se voordeel om gereeld huiswerk te doen.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Daar is talle geleenthede vir deelname aan buitemuurse aktiwiteite. Moedig u kind aan om deel te neem, maar MOENIE u kind oorlaai met aktiwiteite nie.

Groot-motoriese vaardighede is belangrik en word ontwikkel deur spel. Kinders moet dus baie geleentheid kry om buite te speel!

VERJAARSDAE

Leerders kom met gewone klere skool toe. Reël met die onderwyseres om eetgoed skool toe te bring, indien moontlik, individuele pakkies.