Vakke

Die volgende vakke maak deel uit van die Intersenfase

Afrikaans

Die Afrikaanse kurrikulum in die Senior Fase berus op dieselfde komponente as in die Intermediêre Fase behalwe dat dit anders gegroepeer is en benoem word.  Die fokus bly val daarop om leerders toe te rus met die nodige kennis, vaardighede en ingesteldheid om goeie taalgebruik te kan toepas.  
Leerders kry ook die geleentheid om kreatief te kan Skryf en Praat, met begrip te kan Lees en te Luister om kennis te kan weergee. 
Taalstrukture asook Spelling berei leerders voor om woorde korrek te spel en sinvol te kan gebruik.

Afrikaans
English

The main emphasis is placed on listening, speaking and reading, writing and language structure and conventions.

English
Wiskunde

Graad 7 is die eerste jaar van die Seniorfase.  Dit is ‘n baie belangrike jaar vir die leerders omdat die basis vir Wiskunde op Hoërskoolvlak gelê word sodat die oorgang na Hoërskool glad kan verloop.  Wiskunde onderrig word aangebied deur aan elke leerder intensief aandag te gee en so die behoefte van elke leerder aan te spreek.
 

Wiskunde
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is daarop gerig om leerders toe te rus met kennis, vaardighede, waardes en ingesteldhede wat hulle in staat stel om binne ‘n ekonomiese, komplekse samelewing aan te pas, deel te neem en te oorleef. Die vak is daarop gerig om produktiwiteit, sosiale geregtigheid en omgewings-volhoudbaarheid te bevorder.

EBW
LEW

In die Senior Fase staan die vak, Lewensvaardigheid, bekend as Lewensoriëntering.  
Dit bestaan uit twee dele naamlik:  
Lewensoriëntering en 
Fisiese aktiwiteite.
In die Senior Fase vorm Kuns en Kultuur nie deel van die vak nie en is Skeppende Kuns ‘n vak op sy eie. 

LEW
Sosiale Wetenskappe

Die vak Sosiale Wetenskappe bestaan uit GESKIEDENIS en GEOGRAFIE

Beide Geskiedenis en Geografie moet gedurende elke kwartaal van die skooljaar onderrig en geassesseer word. 

Alhoewel die twee dissiplines apart gehou word, is hierdie kurrikulum ontwerp om die kennis (inhoud, vaardighede en konsepte), soos uiteengesit in elk aan te vul.

Assesseringspunte moet afsonderlik vir elke vak op die skool se verslae getoon word - 

‘n punt vir Geskiedenis en ‘n punt vir Geografie. 
Hulle moet dan saamgevoeg word en deur twee gedeel word om ‘n gemiddelde punt vir Sosiale Wetenskappe te gee.

SW
Natuur Wetenskap

Wetenskap is ‘n sistematiese manier van soek vir verduidelikings en aaneenskakeling van idees wat ons het.  
In Wetenskap word sekere metodes van navraag gedoen en ondersoek ingestel.  
Met die formulering van ‘n hipotese word die ontwerp en uitvoer van eksperimente, ondersoeke wat onderneem word en metodes wat gebruik word,  noukeurig ondersoek en gedebateer voordat dit as geldig aanvaar word.  
Tegnologie word regdeur die geskiedenis aangetref.  
Mense het ‘n  kombinasie van kennis, vaardighede en beskikbare hulpbronne gebruik om oplossings te ontwikkel wat aan hul daaglikse behoeftes en begeertes voldoen. 

Natuur Wetenskap

SLAAGVEREISTES:

Gr. 4 – 6 

‘n Leerder moet die volgende promosiepunte behaal om te kan slaag:

  • Afrikaans – 50%
  • Engels – 40%
  • Wiskunde – 40%
  • Enige 2 ander vakke – 40%

Gr. 7

‘n Leerder moet die volgende promosiepunte behaal om te kan slaag:

  • Afrikaans – 50%
  • Engels – 40%
  • Wiskunde – 40%
  • Enige 3 ander vakke – 40%    
  • Enige 2 ander vakke – 30%